1. V DD možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana a ktorý je poberateľom starobného dôchodku, a ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  2. v DD sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie , bývanie, zaopatrenie, ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna, rehabilitačná činnosť.
  3. Poskytuje sa tiež osobné vybavenie/ ak nemá/
  4. DD podporuje účasť na spoločenskom živote, tiež úschovu cenných vecí.

    Vybavuje sa priamo v zariadení, každé zariadenie poskytuje svoju žiadosť, súčasťou je doporučenie lekára, príslušného OcÚ, a zdokladovať príjem občana.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie