KONTAKT:

Obecný úrad Krivosúd- Bodovka
Mgr. Kristína Rozvadská, č. tel. 0903 894 468 alebo 032/64 96793
obec@krivosud-bodovka.sk

 

Prihlásenie na Trvalý pobyt (TP)


Potrebné doklady:
–  platný občiansky preukaz
– ak ide o hlásenie TP dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný
zástupca rodný list tohto dieťaťa
– platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve
SR, nie staršie ako šesť mesiacov (ak sa jedná o hlásenie trvalého
pobytu občana SR, ktorý sa prihlasuje z iného štátu)

– doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve (napr. budovy, jej časti
rodinného domu alebo bytu – v každom prípade musí ísť o budovu
alebo časť budovy, ktorá je označená súpisným číslom a je určená
na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu)
– súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov v prípade hlásenia
TP do budovy, ktorej nie je vlastníkom (vlastník alebo vlastníci
podpíšu súhlas k prihláseniu pobytu pred pracovníkom ohlasovne)-
súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo
spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené
dieťa vlastníka, spoluvlastníka, príp. nájomcu
– vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt a podpísať
odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorý bude zaslaný do miesta
predchádzajúceho trvalého pobytu
– bez poplatku
Odhlásenie z trvalého pobytu (TP) môže ohlasovňa pobytu vykonať
na základe:
– oznámenia o zmene TP inou ohlasovňou
– ak občan zomrel, alebo ho vyhlásili za mŕtveho
– ak prihlásenie bolo  vykonané na základe neplatných alebo
sfalšovaných dokladov
– na návrh občana, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti –žiadateľ
predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva.  Návrh na zrušenie TP
nie je možné podať voči manželovi -manželke a nezaopatrenému
dieťaťu.
– na návrh občana, ktorý má súdne rozhodnutie o obmedzení alebo
zrušení užívacieho práva
– ak budova, v ktorej mal občan TP, zanikla
– na základe ohlásenia pri odchode do zahraničia
– bez poplatku

 

Prihlásenie na prechodný pobyt (PP)


Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho
trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní. Tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci
v zahraničí ak pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní .
Prechodný pobyt sa nahlasuje na dobu 5 rokov.


Potrebné doklady:
– všetky doklady ako v prípade hlásenia TP,

– v prípade hlásenia PP u občana žijúceho v zahraničí – platný
cestovný doklad SR
– vybavenie bez poplatku
Potvrdenie o trvalom pobyte
– Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte.
K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.
– správny poplatok 5 €, uhradíte priamo v pokladni Ocú.
– vybavíte na počkanie

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie