Občan, ktorý je v hmotnej núdzi – posúdený ako občan v hmotnej núdzi UPSVaR, môže požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na OcÚ. Ide o nenárokovatelný príspevok, ktorý doporučuje Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.

Po doručení potrebných dokladov a uvedení dôvodov je žiadosť postúpená komisii. Komisia najskôr prešetrí jeho sociálne a rodinné podmienky priamo u neho doma a rozhodne o priznaní alebo nepriznaní dávky. Svoje doporučenie predkladá starostovi obce.

KSZaZ sa riadi pri posudzovaní žiadostí Smernicou pre poskytovanie jednorazových dávok a ostatnej nevyhnutnej pomoci. Táto pomoc vychádza zo zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov č. 369/90 Zb., ide o pomoc obce občanom, ktorá je nad rámec zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Potrebné doklady:

– skompletizovaná žiadosť (doplnenie príjmov spoločne posudzovaných osôb, atď.),

– čestné prehlásenie,

– potvrdenie UPSVaR o poberaní dávky,

– potvrdenie z daňového úradu, že osoba nepodniká,

– doklad o vysporiadaných platbách za nájomné (príp. určená výška výživného).


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie