Zvolávateľ verejného zhromaždenia v zmysle príslušných ustanovení zák.
č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve oznámi aspoň 5 dní vopred OcÚ
uskutočnenie zhromaždenia. V oznámení musí zvolávateľ uviesť:

  • účel zhromaždenia,deň a miesto jeho konania a čas začatia, ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia,
  • predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
  • opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
  • ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia,
  • meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa ( telefonický kontakt ), u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene,
  • meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa

 

Potrebné doklady:

žiadne


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 5 dní
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie