Oľga Marková

Funkcia: poslankyňa ObZ

Bydlisko: Krivosúd-Bodovka 105

Rodinný stav: vydatá

Oblast pôsobenia: kultúra

Mgr. Miroslav Záhumenský

Funkcia: zástupca starostu

Bydlisko: Krivosúd-Bodovka č.d.151

Vzdelanie:

Rodinný stav: ženatý

Povolanie: psychológ

Milan Rozvadský

Funkcia: poslanec ObZ

Bydlisko: Krivosúd-Bodovka č.d. 90

Vzdelanie:

Rodinný stav: ženatý

Oblast pôsobenia: šport, výstavba

Miloš Marko

Funkcia: poslanec ObZ

Bydlisko: Krivosúd-Bodovka 105

Rodinný stav: ženatý

Roman Fiala

Funkcia: poslanec ObZ

Bydlisko: Krivosúd-Bodovka č.d.153

Vzdelanie:

Rodinný stav: ženatý

Povolanie: štátny zamestnanec

Oblast pôsobenia: verejný poriadok, životné prostredie​

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie