Poskytuje sa občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch , nevyhnutných prácach v domácnosti, pri kontakte so spoločenským prostredím.
Dieťaťu, ak osobnú celodennú a riadnu starostlivosť nemôžu zabezpečiť rodičia alebo náhradní rodičia z dôvodu choroby, úrazu, kúpeľnej liečby, úmrtia rodiča, pôrodu matky. Nástupu do práce po vyčerpaní podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o slobodnú matku, alebo muža, rozvedených, osamelých, ovdovených rodičov. Matke, ktorej sa narodili tri a viac detí, alebo opakovane v priebehu dvoch rokov dvojčatá.

Potrebné doklady:

žiadosť, odporučenie zdravotníckeho zariadenia, potvrdenie o príjme

žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne


Vybavuje: obecný úrad
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najskôr dňom podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie