AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

K napĺňaniu environmentálnych cieľov v oblasti vodnej politiky patrí aj zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd a povrchových vôd. Jedným z krokov k tomuto cieľu je aj obmedzenie nelegálneho nakladania s odpadovými vodami zo žumpy. Prax ukázala, že mnohí vlastníci nehnuteľností majú žumpy deravé, žumpy vyprázdňujú vyčerpaním na pozemok alebo poskytovateľ služby vypustí cisternu s obsahom žumpy niekde za dedinou. Aby sa predišlo tomuto javu, vodný zákon ukladá každému, kto akumuluje odpadové vody v žumpe zabezpečiť ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Pretože mnohí ľudia nevedia o tejto povinnosti, Okresný úrad Trenčín- odbor starostlivosti o životné prostredie, pripravil krátky list v prílohe, v ktorom upozorňuje občanov na túto povinnosť.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie