Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke

 

čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1)     Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsoby prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznávania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania  úloh  obecnej samosprávy.

(2)     Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR       § 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

(3)     O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

čl. 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a organizačného poriadku obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke.

(2) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj oďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými normami obce Krivosúd-Bodovka.

časť I.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

čl. 3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

(1)   Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolí doterajší starosta najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb.
(2)   Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta.
(3)   Následne – po schválení programu informuje predseda MVK resp. poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov. Potom zložia poslanci obecného zastupiteľstva a starosta do rúk predsedajúceho  sľub v súlade s §26 zák. SNR § 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a po jeho zložení odovzdá predsedajúci starostovi vedenie zasadania.
(4)  Ustanovený starosta predloží:
– návrh na voľbu zástupcu starostu
– návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie.
Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.
Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.
(5)   Pre prvé zasadnutie sa primerane použitú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

čl. 4

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

(1)     Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce v súčinnosti so   zástupcom starostu, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom.

(2)     Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenia obce.

Obsahujú najmä:
1. názov materiálu
2. návrh na uznesenie
3. dôvodovú správu.

(3)     Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)     Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad.

čl. 5

Program rokovania obecného zastupiteľstva

(1)   Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo 24 hodín po jeho zvolaní, ak ide o mimoriadne zasadnutie.

(2)   Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

(3)   Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých  poslancov do 3 dní pre obecným zastupiteľstvom. Tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad najneskôr do 7 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

(4)   V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté  body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s  návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

(5)   Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

(6)   Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

čl. 6

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

(1)   Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne, alebo mimoriadne.

(2)   Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za dva mesiace, spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva.

(3)   Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, alebo petíciou skupina obyvateľov obce Krivosúd-Bodovka v počte 20 % všetkých oprávnených voličov a pri slávnostných príležitostiach.

(4)   Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta.

 

čl. 7

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)   Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú  členmi komisií a prednostu obecného úradu sa na zasadania obecného zastupiteľstva môžu pozývať ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, zástupcovia krajských, okresných, obvodných úradov a ďalších štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce.

Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí starosta.

V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná.

O návrhu rozhoduje bez diskusie.

(2)   Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.

Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec.

(3)   Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi.   Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

(4)   V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce), zvoláva starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého prípadne zostávajúceho programu.

(5)   V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej a mandátovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

(6)   Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

(7)   Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

(8)   Správy,  návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta, alebo iní poverení člen rady, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva (ak ide o  jej správy, alebo návrhy), alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór, atď.

(9)   Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky, starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu slovo neudelí rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, alebo predstaviteľ  štátnej správy, predsedajúci mu slovo udelí.

(10)     Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na 3 minúty.

(11)     Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

(12)     Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, ako bolo napadnuté uznesenie zverejnené a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce, resp. obecnej rady.

(13)     Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet, resp. 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

(14)     Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

(15)     Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych  aktoch starosta môže používať insígnie.  Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený obecnou radu, alebo starostom.

časť II.

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIA  OBCE

 AUZNESENIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA

čl. 8

Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

(1)    Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.

(2)    Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhov starosta alebo komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

(3)    Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.

(4)    Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, pracovníkom obecného úradu.

(5)    Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo resp. starosta môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

čl.9

Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva anariadení obce

(1)   Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia alebo starosta obce.

(2)   Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného  uznesenia, poradie určí starosta, resp. predsedajúci.

(3)   V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o pôvodnom návrhu. Zvolením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

(4)   Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorí predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

(5)   Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

(6)   V ostatných prípadoch postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(7)   Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta a určení overovatelia.

(8)   Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklom (na úradnej tabuli, internetovej stránke obce).

čl. 10

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1)   Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia ( § 6zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov). Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a štatútu obce Krivosúd-Bodovka.

(2)   K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

(3)   Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

(4)   Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

(5)   Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

čl. 11

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

(1)   Starosta obce v úzkej súčinnosti s predsedami komisií rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva.

(2)   Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

časť III.

DOPYTY POSLANCOV

čl. 12

(1)   Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, a hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.

(2)   V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenie, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva

časť IV.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

čl. 13

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

(1)   O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta a určení overovatelia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 3 dní od konania obecného zastupiteľstva.

(2)   Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a ďalej osoby určené starostom majú k týmto materiálom prístup podľa zásad stanovených obecným zastupiteľstvom.

(3)   Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

(4)   Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

časť V.

SPOLOČNÉ  AZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

čl. 14

(1)     Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(2)     Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(3)     Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke dňa 26.1.2007.

(4)     Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 26.1.2007

V Krivosúde-Bodovke, dňa 26.1.2007

 

v.r. Ing. Vladimír Kmeťo – starosta obce

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie