AKTUALITY|

Vážení spoluobčania, 

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto obecný úrad Krivosúd-Bodovka žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Krivosúd-Bodovka,

aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach

a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v  zmysle § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2013 je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z.   ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto, ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR.

     Zároveň Vás tiež upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa § 22 ods. 6 je vlastník zvieraťa povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa. V prípade nezabezpečenia takýchto opatrení sa vlastník zvieraťa dopustí priestupku podľa § 48 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z.z.. V takomto prípade uloží Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín fyzickej osobe pokutu 400 – 1000 €.

 V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov a najmä deti.

Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie